Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Poglavlja EU Acquis-a Zaštita potrošača i zdravlja
Godina finansiranja projekta 2007, 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2009, 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Pomoć je bila usmjerena na jačanje kapaciteta javnog zdravstva na svim nivoima u BiH, ispunjavanje međunarodnih obaveza kroz pružanje podrške provedbi postojećih politika za promociju zdravlja, unapređenje spremnosti zemlje da odgovori na prijetnje javnom zdravlju i sistema za praćenje zdravlja i nadzor bolesti. Pored toga, projekti su se fokusirali i na finansijska pitanja u sistemu zdravstvene zaštite radeći na poboljšanju nacionalnog sistema finansijskog izvještavanja (nacionalni zdravstveni računi) u skladu sa zahtjevima EUROSTAT-a; postavljanju temelja za sistem plaćanja bolnica na osnovu pruženih usluga i razvoj kapaciteta za informiranje o zdravlju u bolnicama. Cilj je bio udariti čvrste temelje za opsežnu reformu plaćanja bolnica kako bi se poboljšala efikasnost bolnica i kako bi bolnički sektor u cjelini pružao kvalitetnije usluge uvođenjem dijagnostički srodnih grupa (DRG). 1. Institucionalno jačanje i izgradnja kapaciteta sistema javnog zdravstva u BiH kako bi se povećala spremnost za reagiranje na prijetnje javnom zdravlju (pandemija, bio-terorizam, prirodne katastrofe, itd.); 2. Jačanje i poboljšanje ocjene globalnog zdravlja stanovništva BiH i sistema izvještavanja o zaraznim bolestima; 3. Poboljšanje nacionalnog sistema finansijskog izvještavanja NHA. 2.2 Svrhe projekta 1. Ojačati Sektor za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova kako bi bio u stanju ispuniti međunarodne obaveze BiH, one koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i one koje se odnose na saradnju sa institucijama EU u oblasti zdravstva, te poboljšati njegove kapacitete za koordinaciju u odnosu na javnozdravstvene funkcije. 2. Jačanje i modernizacija entitetskih zavoda za javno zdravstvo i Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta kako bi bili u stanju da vrše kvalitetno prikupljanje, praćenje i ocjenu zdravstvenih podataka. 3. Pružanje podrške entitetskim zavodima za javno zdravstvo u provedbi postojećih relevantnih politika i strategija koje se odnose na promociju javnog zdravlja i sprečavanje bolesti u skladu sa Novim pristupom javnom zdravstvu sa ciljem poboljšanja spremnosti zemlje da odgovori na prijetnje javnom zdravlju. Svrha projekta je podržati reformu javnog zdravstva u BiH kroz usklađivanje relevantnog zakonodavstva koje se odnosi na javno zdravstvo sa direktivama i uredbama EU kako bi se poboljšalo planiranje sistema javnog zdravstva na temelju dokaza. Očekuje se da projekat pruži sljedeće rezultate: 1. Institucionalno jačanje i izgradnja kapaciteta sistema javnog zdravstva u BiH kako bi se povećala spremnost za reagiranje na prijetnje javnom zdravlju (pandemija, bio-terorizam, prirodne katastrofe, itd.); 2. Jačanje i poboljšanje ocjene globalnog zdravlja stanovništva BiH i sistema izvještavanja o zaraznim bolestima; 3. Poboljšanje nacionalnog sistema finansijskog izvještavanja NHA.

REZULTATI

Rezultati koji doprinose reformi javnog zdravstva i ispunjavanju međunarodnih obaveza: Kroz Novi pristup javnom zdravstvu urađena je situacijska analiza i ocjena zavoda za javno zdravstvo u BiH koja je ukazala na vještine koje nedostaju, obuke koje je potrebno organizirati, na potrebu da se ojača komunikacija, umrežavanje i kvalitetno upravljanje. Sektor za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH ojačao je kapacitete za planiranje, podršku i koordinaciju kroz analizu zdravstvenog zakonodavstva i strategija u skladu sa zahtjevima za usklađivanje sa propisima EU, uvođenje elemenata Novog javnog zdravstva i upravljanje podacima o javnom zdravstvu. Uvedeni su novi pristupi kao što su zagovaranje za „Zdravlje u svim politikama“ (HiAP), uticanje na odrednice zdravlja i borba protiv nejednakosti u zdravlju. „Zdravlje u svim politikama“ (HiAP) i interresorna saradnja su bitni elementi Novog javnog zdravstva. Definirane su inovativne metode za finansiranje zahvata u javnom zdravstvu i date su preporuke vezano za oporezivanje upotrebe duhana, uvođenje finansiranja na osnovu projekata i prikupljanje sredstava u dijaspori. Pripremljen je Vodič za najvažnije elemente Novog javnog zdravstva koji treba poslužiti kao referentni dokument i materijal za obuku zdravstvenih radnika. U Vodiču je dat pregled koncepta „Novo javno zdravstvo“ i njegovih glavnih ciljeva uz dominantnu orijentaciju na interresornu saradnju i promociju zdravlja. Obuka za predstavnike zdravstvenih institucija je organizirana na osnovu Vodiča. Otprilike 34 učesnika je prošlo obuku o temama koje se odnose na promociju zdravlja i prevenciju bolesti s ciljem jačanja kapaciteta za razvoj Novog pristupa javnom zdravstvu u BiH. U sklopu projekta organizirana je i kampanja za podizanje svijesti stanovništva prema vlastitom zdravlju promoviranjem zdravih životnih stilova, fizičke aktivnost i zdrave ishrane. Organizirane su i dvije manifestacije: Dani zdravstva u Sarajevu (08.-10.06.2011.) i Dan zdravstva u Banja Luci (30.09.2011.). Urađena je ocjena dostupnosti i usporedivosti podataka u oba entiteta i Brčko Distriktu u skladu sa listom Zdravlje za sve Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i kriterijima EUROSTAT-a. Sastavljena je integrirana lista indikatora u skladu sa listom Zdravlje za sve Svjetske zdravstvene organizacije, kriterijima EUROSTAT-a i listom indikatora ECHI. Odabrani indikatori su kalsificirani upotrebom jedinstvenih i dogovrenih šifri za svrhe baze podataka javnog zdravstva BiH. Struktura baze podataka odgovara bazi podataka Zdravlje za sve Svjetske zdravstvene organizacije i zdravstvenoj bazi podataka Evropske unije ECHI. Rječnik podataka (opis metapodataka) sadrži sve relevantne informacije za svaki indikator i izrađen je za svih 89 indikatora koji se koriste u prikupljanju podataka. Rječnik odražava međunarodne definicije indikatora, šifre međunarodnih baza podatka i svrhu/razlog za korištenje indikatora, te daje izvore podataka u oba entiteta i Brčko Distriktu. Navedene su i osobe uključene u donošenje odluka u zdravstvu, podaci/informacije koje su im potrebne, dat je opis procesa donošenja odluka u Sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova, entitetskim ministarstvima zdravlja, Odjelu za zdravstvo Brčko Distrikta i zavodima za javno zdravstvo i organizirana je obuka. Obukom je povećan nivo znanja o Novom javnom zdravstvu i pojašnjena je uloga osoblja u pravovremenom dostavljanju i pretvaranju podataka u informacije o javnom zdravstvu koje je lako koristiti. Podaci o javnom zdravstvu za cijelu Bosnu i Hercegovinu će se prikupljati i analizirati u Sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH. Agencija za statistiku BiH je zakonski nadležna za zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim statističkim institucijama. Ministarstvo civilnih poslova BiH će prikupljati statističke podatke o javnom zdravstvu potrebne za izvještaje BiH prema EUROSTAT-u i dostavljat će ih Agenciji za statistiku BiH.