Projekti u BiH koje finansira EU

Visoko obrazovanje

DETALJI PROJEKTA

Sektori Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Poglavlja EU Acquis-a Obrazovanje i kultura
Godina finansiranja projekta 2007, 2008, 2011
Vrijednost €5,473,496
Periodi implementacije 2009, 2012, 2013, 2014
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Ciljevi pomoći bili su podržati reformu sistema visokog obrazovanja koji trenutno ne zadovoljava potrebe tržišta rada, podržati borbu protiv nezaposlenosti i razvoj ekonomije i društva u skladu sa ciljevima Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). Ujedno je doprinio usklađivanju sistema visokog obrazovanja izradom i primjenom zajedničkih standarda i procedura za osiguranje kvaliteta i visokoškolskih kvalifikacija u cijeloj zemlji. Pokrenut je proces usklađivanja visokoškolskih kvalifikacija sa evropskim zahtjevima u cijeloj zemlji u skladu sa potrebama tržišta rada i društva. Pored toga, pomoć je doprinijela poboljšanju i razvoju kadrovskih i institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. U oblasti finansijskih reformi, projekat je doprinio poboljšanju i modernizaciji sistema finansiranja visokog obrazovanja u BiH s ciljem stvaranja sistema koji je ekonomski održiv i efikasan.

REZULTATI

Podrška Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) kako bi postala u potpunosti operativna. Podrška je pružena Agenciji i njenim partnerima u izradi nacrta odgovarajućih procedura i kriterija i za pripremu i pokretanje eksternih evaluacija univerziteta u BiH u skladu sa bosanskohercegovačkim i evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta i mapom puta za njihovu provedbu. Srednjoročni pristup ka integraciji novih bolonjskih diploma i postojećih parametara za obrazovanje i zapošljavanje u BiH pripremljen je kroz blisku saradnju sa univerzitetima u BiH. Izvršena je analiza odgovarajućeg zakonodavstva relevantnog za osiguranje kvaliteta i okvir visokoškolskih kvalifikacija. Rađeno je i na izgradnji kapaciteta ministarstava, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i javnih i privatnih visokoškolskih ustanova relevantnih za primjenu i provedbu Standarda i smjernica BiH i Okvira visokoškolskih kvalifikacija BiH. Pripremljen je Vodič dobre prakse za izradu nastavnih planova i programa. Pripremljen je i Vodič za korištenje i sticanje akademskih i naučnih zvanja. Izvršena probna provedba Okvira visokoškolskih kvalifikacija, Modela modula i Matrice za povezivanje kvalifikacija sa Okvirom visokoškolskih kvalifikacija BiH. Kada je riječ o finansijskoj reformi , urađeno je sljedeće: Uveden je sistem obračuna troškova na osnovu aktivnosti (ABC) kao metodologija. ABC program: pretvara ulazne budžete (alokacije za tehničku pomoć, transferi grantova, školarine i druge prihode) u izlazne troškove; izračunava troškove univerzitetskih aktivnosti za svaki studijski program, ciklus, fakultet i tip studenta (redovni, samofinansirajući, vanredni i studenti koji studiraju na daljinu), vrši izračun i grafički prikazuje studijske programe koji stvaraju suficit i deficit, kao i unakrsno subvencioniranje između javnih i privatnih izvora. Izrađen je vodič za ABC kompjuterski program. Kompjuterizirani instrument za obračun troškova na osnovu aktivnosti prilagođen je finansijskim sistemima univerziteta u BiH. Obuka o analizi i korištenju prikupljenih podataka je organizirana za univerzitete. Određene indikativne analize su urađene na nekim univerzitetima, ali uglavnom za potrebe menadžmenata. Izvršena je analiza relevantnih politika i strategija u BiH sa fokusom na područja od značaja za rad. Izrađeni su nacrti tekstova pravnih principa i UCA tipskog ugovora. Razvijen je kompjuterski program za planiranje budžeta visokog obrazovanja koji se može koristiti za interno finansijsko planiranje univerziteta, a i da služi kao osnova u pregovorima o planiranju budžeta visokog obrazovanja između univerziteta i ministarstva. Pripremljen je i vodič za program za planiranje budžeta visokog obrazovanja. Vezano za pitanje finansiranja visokog obrazovanja, pripremljeni su mapa puta i dokument sa preporukama.