Projekti u BiH koje finansira EU

Upravljanje poplavama – Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2011
Vrijednost €2,828,780
Periodi implementacije 2015
Lokacije SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA

Rezultati

Objekat zaštite od poplava izgrađen na obalama rijeke Bosne u Sarajevskom polju. - 611 ha industrijskog, poljoprivrednog i stambenog zemljišta zaštićeno u slučaju poplave ranga pojave Q1/100 (jednom u sto godina);

SAŽETAK

Upravljanje rizikom od poplava ima za cilj smanjiti vjerovatnoću i/ili učinak poplava. Upravljanje rizikom od poplava je sastavni dio integrisanog upravljanja riječnim slivom te stoga Direktiva o poplavama treba biti koordinirana sa Okvirnom direktivom o vodama Projekat koji je u pripremi odnosi se na upravljanje slivom rijeke Bosne koji je, sa 1.820.080 stanovnika, najnaseljeniji pod-sliv rijeke Save I ima najrazvijeniju industriju u Bosni I Hercegovini. Obzirom na dužinu I važnost ove rijeke ona je prema Zakonu o vodama Federacije BiH svrstana u Kategoriju I. Trenutni status objekata za zaštitu od poplava nije zadovoljavajući. Zaštita se obezbjeđuje samo djelomično u centralnim dijelovima nekih gradova duž trijeke Bosne. „Sarajevsko polje“ jejedno od područja koja su ugoržena poplavama koje uzrokuju rijeka Bosna I njene pritoke: Dobrinja, Željeznica, Miljacka I Zujevina. Poplave u ovom području prouzrokuju velike probleme jer je područje gusto naseljeno a tu se nalazi I nekoliko industrijksih postrojenja. Dalji razvoj ovog područja ograničen je pojavom poplava. Važno je napomenuti da područje Sarajevskog polja također uključuje vodozaštitnu zonu za opskrbu Sarajeva vodom. Projekat uključuje regulaciju rijeke Bosne I izgradnju objekata zaštite od polava na obalama rijeke Bosne.

REZULTATI

Objekat zaštite od poplava izgrađen na obalama rijeke Bosne u Sarajevskom polju. - 611 ha industrijskog, poljoprivrednog i stambenog zemljišta zaštićeno u slučaju poplave ranga pojave Q1/100 (jednom u sto godina);