Projekti u BiH koje finansira EU

Poljoprivredna biomasa Prekogranični energetski razvoj u Posavini (ABCDE Posavina)

DETALJI PROJEKTA

Sektori Regionalna i teritorijalna saradnja
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €121,924
Periodi implementacije 2011
Lokacije ŠAMAC, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BRČKO

Rezultati

Studija poljoprivrednog tržišta za ciljano područje - odštampana, predstavljena i distribuirana prilikom obuke; GIS baza podataka o poljoprivrednoj biomasi ciljnoga područja - izrađena, predstavljena i distribuirana prilikom obuke; Smjernice o razvojnim mogućnostima u oblasti korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije; Lokalne vlasti upoznate sa mogućnostima i sposobne da rade na razvoju, koristeći poljoprivrednu biomasu za proizvodnju energije - 4 obuke/okrugla stola o različitim temama za predstavnike lokalnih vlasti; Zajednički akcioni plan s preporukama - odštampan, predstavljen i distribuiran na radionici; Edukativna brošura o poljoprivrednoj biomasi za proizvodnju energije; Lokalni poljoprivredni proizvođači imaju osnovna znanja o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase za proizvodnju energije - održane su 4 obuke o različitim temama za poljoprivredne proizvođače; Unaprijeđeno znanje učenika srednjih poljoprivrednih škola o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase - održana su 4 seminara za učenike i nastavnike srednjih poljoprivrednih škola; Priručnik o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase za srednje poljoprivredne škole - odštampan i distribuiran;Katalog za investitore o potencijalima poljoprivredne biomase.

SAŽETAK

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti i znanja o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase u regiji Posavine, uključujući i Vukovarsko-srijemsku županiju u Hrvatskoj i općinama Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac i Brčko distriku u Bosni i Hercegovini. Dakle, opći cilj je promocija poljoprivredne biomase u ruralnim područjima, a naročito upotrebe biomase za proizvodnju energije u ciljnoj regiji. Ciljne grupe projekta su bili lokalni poljoprivredni proizvođači i predstavnici lokalne uprave, ali su se efekti projekta odrazili i na srednjoškolce, potencijalne investitore i ruralnu zajednicu u cjelini. Konkretni ciljevi su bili: analiza potencijala poljoprivredne biomase za proizvodnju energije u ciljanom području, osnaživanje predstavnika lokalne uprave da projekte koji se bave poljoprivrednom biomasom za proizvodnju energije uvrste u razvojne planove, uključivanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača u razvoj poljoprivredne biomase za proizvodnju energije, promoviranje bioenergije za održivi razvoj. Ciljevi projekta su ostvareni kroz prenos znanja, izgradnju kapaciteta i kombinirano znanje o obnovljivim izvorima energije i poljoprivredi.

REZULTATI

Studija poljoprivrednog tržišta za ciljano područje - odštampana, predstavljena i distribuirana prilikom obuke; GIS baza podataka o poljoprivrednoj biomasi ciljnoga područja - izrađena, predstavljena i distribuirana prilikom obuke; Smjernice o razvojnim mogućnostima u oblasti korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije; Lokalne vlasti upoznate sa mogućnostima i sposobne da rade na razvoju, koristeći poljoprivrednu biomasu za proizvodnju energije - 4 obuke/okrugla stola o različitim temama za predstavnike lokalnih vlasti; Zajednički akcioni plan s preporukama - odštampan, predstavljen i distribuiran na radionici; Edukativna brošura o poljoprivrednoj biomasi za proizvodnju energije; Lokalni poljoprivredni proizvođači imaju osnovna znanja o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase za proizvodnju energije - održane su 4 obuke o različitim temama za poljoprivredne proizvođače; Unaprijeđeno znanje učenika srednjih poljoprivrednih škola o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase - održana su 4 seminara za učenike i nastavnike srednjih poljoprivrednih škola; Priručnik o proizvodnji energije iz poljoprivredne biomase za srednje poljoprivredne škole - odštampan i distribuiran;Katalog za investitore o potencijalima poljoprivredne biomase.