Projekti u BiH koje finansira EU

Rijeka Jala kao studija slučaja u pravcu održivog razvoja

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €98,750
Periodi implementacije 2010
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na sprječavanju zagađenja i degradacije prirodnih resursa u ciljnom području kroz prenošenje najboljih praksi i „know-how“ EU na lokalna partnerstva uspostavljena između organizacija civilnog društva i aktera. Posebno, naša je pomoć dovela do: • Dobre organizacije i angažmana na planu zaštite okoliša stanovnika Tuzle u Grupi za okolišnu akciju koja će se organizirati (GOA). • Jačanje kapaciteta građanskog društva (NVO i GOA) i lokalnih i kantonalnih vlasti u Tuzli za dijalog i suradnju u pitanjima okoliša, odlučivanju i razmjeni informacija. • Sprječavanje dalje degradacije rijeke Jale u Tuzli kroz zajedničku implementaciju Akcionog plana od strane vlasti i NVO. • Više aktivnosti jačanja svijesti o zaštiti okoliša. Ovakvim aktivnostima doprinijeli smo smanjenju zagađenja u BiH i unaprjeđenju kvalitete života u BiH, ali i promoviranju zaštite okoliša i prirodnih resursa u zemlji.

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj unaprjeđenje uključenja javnosti i suradnje kao preduvjet za zaštitu okoliša u ciljnom području Tuzle, koristeći rijeku Jalu kao studiju slučaja u pravcu održivog razvoja.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan utjecaj na sprječavanju zagađenja i degradacije prirodnih resursa u ciljnom području kroz prenošenje najboljih praksi i „know-how“ EU na lokalna partnerstva uspostavljena između organizacija civilnog društva i aktera. Posebno, naša je pomoć dovela do: • Dobre organizacije i angažmana na planu zaštite okoliša stanovnika Tuzle u Grupi za okolišnu akciju koja će se organizirati (GOA). • Jačanje kapaciteta građanskog društva (NVO i GOA) i lokalnih i kantonalnih vlasti u Tuzli za dijalog i suradnju u pitanjima okoliša, odlučivanju i razmjeni informacija. • Sprječavanje dalje degradacije rijeke Jale u Tuzli kroz zajedničku implementaciju Akcionog plana od strane vlasti i NVO. • Više aktivnosti jačanja svijesti o zaštiti okoliša. Ovakvim aktivnostima doprinijeli smo smanjenju zagađenja u BiH i unaprjeđenju kvalitete života u BiH, ali i promoviranju zaštite okoliša i prirodnih resursa u zemlji.