Projekti u BiH koje finansira EU

EU podrška regionalnom ekonomskom razvoju u BiH – Poziv VI `MENTOR - Moderna ekonomija kroz istraživanje okrenuto ka novim tehnologijama“ u okviru Lot 1

DETALJI PROJEKTA

Sektori Konkurentnost i inovacije
Poglavlja EU Acquis-a Preduzetništvo i indistrijska politika
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €399,998
Periodi implementacije 2010
Lokacije BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA

Rezultati

Financiran sredstvima Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak u smislu povećanja standarda i kontrole kvalitete, kao i unaprjeđenja tržišnog pozicioniranja konkurentnih MSP u drvnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Uz ovu pomoć, direktno smo omogućili unaprjeđenja poslovnog okruženja uklanjajući kompleksne prepreke izvoznicima proizvoda od drveta iz BiH na EU tržište. Sada postoji više od 100 BiH kompanija iz cijele zelje koje su konkurentni izvoznici proizvoda od drveta. Ove kompanije su imale koristi od naše podrške u infrastrukturnim radovima, procesu opremanja i akreditacije prve laboratorije za testiranje namještaja i drveta u BiH – „Lind“ – koja je akreditovana od strane Evropskog tijela a akreditaciju za testiranje i kalibraciju drvenih proizvoda. Ova laboratorija, smještena u Tehno parku Zenica, sada je certificirana za vršenje testova namještaja i proizvoda od drveta prema standardima sigurnosti – stabilnosti i otpornosti – i osposobljena je, prema Evropskoj akreditaciji, da izdaje izvještaje o testiranju usklađenosti sa EU standardima sigurnosti, koji su važeći za izvoz u EU. Fizička infrastruktura i prostorni aranžmani zahtijevali su poštivanje specifičnih uvjeta – nivo vlažnosti, temperaturu, komore za isporuku i održavanje proizvoda tokom testiranja, itd. Također, bila je neophodna visoko sofisticirani prsten mehanizacije kako bi se obavljale serije metoda testiranja – krucijalni elementi tog prstena su: • 3 D mašina koja provjerava dimenzije proizvoda, • mašina za testiranje performansi stabilnosti i univerzalna testna platforma, tzv. četvero-cilindrična mašina za testiranje sigurnosti i ugodnosti korištenja, i • tzv. mašina za „test pada“, koja testira otpornost konstrukcije proizvoda na pritisak i udarce. Sada ova BiH akreditirana laboratorija vrši testove sigurnosnih standarda za namještaj u slijedećim kategorijama: namještaj za sjedenje svih vrsta, stolovi svih vrsta, uredski namještaj. Laboratorij će nastaviti unaprjeđivati svoje standarde i performanse, i očekuje se da će se prijaviti za proširenje certifikacije na polja konkurentnih proizvoda, kao što su namještaj za djecu i škole. Konkurentne kompanije iz BiH kao izvoznici finalnih proizvoda od drveta (namještaja) sada mogu uživati direktnu korist od postojanja akreditiranog laboratorija za testiranje njihovih proizvoda za izvoz u EU u njihovoj zemlji porijekla. Također smo doprinijeli institucionalnom priznavanju laboratorija time što je zastupljen u relevantnim tijelima u zemlji. Lokalna partnerstva su dokazala koristi od bliske koordinacije rada i napora svih relevantnih aktera (javnih, privatnih, civilnog društva).

SAŽETAK

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) su pokretači novog zapošljavanja i rasta u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je podrška MMSP-ima od krucijalnog značaja za budući ekonomski razvoj BiH. Međutim, MMSP se i dalje suočavaju sa brojnim preprekama rastu i razvoju. Uklanjanje ovih prepreka iziskuje aktivnosti svih relevantnih aktera zasnovane na koordinaciji i partnerstvu. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata kojim se daje doprinos jačanju rasta, otvaranju radnih mjesta i izvoznih potencijala MMSP u konkurentnim sektorima u Bosni i Hercegovini, poput industrija metala i drveta, mljekarstva, voća i povrća, kao i ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije ima za cilj pokretanje ekonomskog rasta i zapošljavanja ciljanom pomoći drvnoj industriji BiH kroz uvođenje modernih tehnologija proizvodnje, ekonomije zasnovane na znanju i unaprjeđenju proizvodnih tehnika za proizvode sa većom dodanom vrijednosti kroz standarde certifikacije u skladu sa propisima EU, sa krajnjim ciljem unaprjeđenja konkurentnosti BiH proizvoda od drveta na unutarnjem i vanjskom tržištu.

REZULTATI

Financiran sredstvima Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak u smislu povećanja standarda i kontrole kvalitete, kao i unaprjeđenja tržišnog pozicioniranja konkurentnih MSP u drvnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Uz ovu pomoć, direktno smo omogućili unaprjeđenja poslovnog okruženja uklanjajući kompleksne prepreke izvoznicima proizvoda od drveta iz BiH na EU tržište. Sada postoji više od 100 BiH kompanija iz cijele zelje koje su konkurentni izvoznici proizvoda od drveta. Ove kompanije su imale koristi od naše podrške u infrastrukturnim radovima, procesu opremanja i akreditacije prve laboratorije za testiranje namještaja i drveta u BiH – „Lind“ – koja je akreditovana od strane Evropskog tijela a akreditaciju za testiranje i kalibraciju drvenih proizvoda. Ova laboratorija, smještena u Tehno parku Zenica, sada je certificirana za vršenje testova namještaja i proizvoda od drveta prema standardima sigurnosti – stabilnosti i otpornosti – i osposobljena je, prema Evropskoj akreditaciji, da izdaje izvještaje o testiranju usklađenosti sa EU standardima sigurnosti, koji su važeći za izvoz u EU. Fizička infrastruktura i prostorni aranžmani zahtijevali su poštivanje specifičnih uvjeta – nivo vlažnosti, temperaturu, komore za isporuku i održavanje proizvoda tokom testiranja, itd. Također, bila je neophodna visoko sofisticirani prsten mehanizacije kako bi se obavljale serije metoda testiranja – krucijalni elementi tog prstena su: • 3 D mašina koja provjerava dimenzije proizvoda, • mašina za testiranje performansi stabilnosti i univerzalna testna platforma, tzv. četvero-cilindrična mašina za testiranje sigurnosti i ugodnosti korištenja, i • tzv. mašina za „test pada“, koja testira otpornost konstrukcije proizvoda na pritisak i udarce. Sada ova BiH akreditirana laboratorija vrši testove sigurnosnih standarda za namještaj u slijedećim kategorijama: namještaj za sjedenje svih vrsta, stolovi svih vrsta, uredski namještaj. Laboratorij će nastaviti unaprjeđivati svoje standarde i performanse, i očekuje se da će se prijaviti za proširenje certifikacije na polja konkurentnih proizvoda, kao što su namještaj za djecu i škole. Konkurentne kompanije iz BiH kao izvoznici finalnih proizvoda od drveta (namještaja) sada mogu uživati direktnu korist od postojanja akreditiranog laboratorija za testiranje njihovih proizvoda za izvoz u EU u njihovoj zemlji porijekla. Također smo doprinijeli institucionalnom priznavanju laboratorija time što je zastupljen u relevantnim tijelima u zemlji. Lokalna partnerstva su dokazala koristi od bliske koordinacije rada i napora svih relevantnih aktera (javnih, privatnih, civilnog društva).