Projekti u BiH koje finansira EU

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

DETALJI PROJEKTA

Sektori Vladavina prava i temeljna prava
Poglavlja EU Acquis-a Ostala pitanja
Godina finansiranja projekta 2009
Vrijednost €271,710
Periodi implementacije 2011
Lokacije BANOVIĆI, GRAČANICA, GRADAČAC, KALESIJA, KLADANJ, LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA, ŽIVINICE, ČELIĆ, DOBOJ-ISTOK, SAPNA, TEOČAK, BANJA LUKA, BIJELJINA, BILEĆA, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, BROD, NOVI GRAD, ŠAMAC, BRATUNAC, ČAJNIČE, ČELINAC, DERVENTA, DOBOJ, GACKO, HAN PIJESAK, KALINOVIK, KOTOR VAROŠ, LAKTAŠI, LOPARE, LJUBINJE, MODRIČA, MRKONJIĆ GRAD, NEVESINJE, PRIJEDOR, PRNJAVOR, ROGATICA, RUDO, KNEŽEVO, SOKOLAC, SRBAC, SREBRENICA, ŠEKOVIĆI, ŠIPOVO, TESLIĆ, TREBINJE, UGLJEVIK, VIŠEGRAD, VLASENICA, ZVORNIK, SARAJEVO-CENTAR, HADŽIĆI, ILIDŽA, ILIJAŠ, SARAJEVO-NOVI GRAD, NOVO SARAJEVO, SARAJEVO-STARI GRAD, TRNOVO (FBiH), VOGOŠĆA, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, LJUBUŠKI, POSUŠJE, ČAPLJINA, ČITLUK, JABLANICA, KONJIC, NEUM, PROZOR, STOLAC, RAVNO, ODŽAK, ORAŠJE, DOMALJEVAC-ŠAMAC, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, CAZIN, KLJUČ, SANSKI MOST, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM, BOSANSKO GRAHOVO, TOMISLAVGRAD, GLAMOČ, KUPRES, LIVNO, DRVAR, BUGOJNO, BUSOVAČA, DONJI VAKUF, FOJNICA, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, JAJCE, KISELJAK, KREŠEVO, NOVI TRAVNIK, TRAVNIK, VITEZ, DOBRETIĆI, FOČA - USTIKOLINA, GORAŽDE, PALE - PRAČA, FOČA, BREZA, KAKANJ, MAGLAJ, OLOVO, TEŠANJ, VAREŠ, VISOKO, ZAVIDOVIĆI, ZENICA, ŽEPČE, DOBOJ - JUG, USORA, PALE, BRČKO, BERKOVIĆI, NOVO GORAŽDE, DONJI ŽABAR, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI DRVAR, ISTOČNI MOSTAR, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, JEZERO, KOSTAJNICA, KRUPA NA UNI, KUPRES (RS), MILIĆI, MOSTAR, OSMACI, OŠTRA LUKA, PELAGIĆEVO, PETROVAC, PETROVO, RIBNIK, STANARI, TRNOVO (RS), VUKOSAVLJE

SAŽETAK

Cilj projekta je podržati uspostavu održivih mehanizma i institucija za sudjelovanja građana u lokalnoj politici i donošenju odluka na lokalnoj razini na temelju postojećih sporazuma o saradnji između javnog i civilnog sektora. Projekt će, kroz svoje aktivnosti, podržati unapređenje saradnje u cilju odgovornijeg djelovanja lokalnih samouprava, s posebnim naglaskom na veće uključivanje civilnog društva, osnaživanje žena i mladih, te zaštitu prava manjina. Pored toga, kroz aktivnosti projekta, podržavat će se javni dijalog i veće učešće nevladinih organizacija koje se bave pitanjima demokratskog razvoja na baznoj razini. Kroz projekte aktivnosti uključene ciljne grupe će razmjenjivati dobre lokalne prakse. Što se tiče predloženih mjera, one su osmišljene da potpomognu jačanje lokalnog partnerstva među sektorima kroz programe izgradnje kapaciteta i podizanja svijesti kako civilnog društva tako i lokalnih vlasti.

REZULTATI

Glavni argument za provođenje aktivnosti, koje su podijeljene u četiri komponente, je osnaživanje civilnog društva za dijalog i izgradnju partnerstva. Te četiri komponente su: podizanje svijesti (informiranje) - jedna tematska konferencija, tri javne debate na lokalnoj razini, četiri tematska elektronska biltena, tri imenika lokalnih nevladinih organizacija, dva seminara za civilno društvo i lokalne vlasti. Aktivnosti su podržavale saradnju o konkretnim pitanjima između nevladinih organizacija koje djeluju u različitim lokalnim kontekstima, čime su usklađene lokalne prakse u smislu institucionalizirane saradnje sa lokalnim vlastima i uspostavljene transparentnije procedure njihovog finansiranja. Kroz aktivnosti informiranja i obuke podržani su razvoj i jačanje lokalnih resursnih centara nevladinih organizacija, s posebnim naglaskom na njihovo veće učešće u sektorskim politikama i lokalnim strategijama razvoja. Shodno tome, posebno težište djelovanja je bilo na organizacijama civilnog društva koje se bave lokalnim razvojem demokratije, zaštitom ljudskih prava i prava manjina, interkulturalnim dijalogom, osnaživanjem žena i mladih, te zaštitom okoliša. U tom smislu, održane su dvije obuke dva sastanka radnih grupa NVO-a, objavljen je jedan javni poziv za dostavljanje pisanih radova, koje su zajednički koordinirali članovi projektnog tima i članovi Radne grupe, snimljena su dva dokumentarna filma, koji se i dalje umnožavaju i distribuiraju, nadalje, pripremljena su i odštampana tri imenika NVO-a, izrađena su i distribuirana tri tematska elektronska biltena (350 adresa), zajednički je koordinirana priprema završne konferencije i Sajma NVO-a (70 učesnika), zajednički je pripremljen jedan zbornik radova, organizirana je lokalna informativna kampanja u kojoj je promovirana provedba općinskih memoranduma, zajednički je provedeno jedno istraživanje i analiza, formirana je jedna regionalna tematska mreža NVO-a i potpisan memorandum o saradnji za promociju demokratskog upravljanja na lokalnoj razini na Zapadnom Balkanu. Osmišljene su aktivnosti usmjerene na razvijanje organizacijskih i upravljačkih vještina kod ciljnih grupa, interakciju među različitim praktičarima iz NVO sektora i predstavnicima lokalnih vlasti, razmjenu praksi u demokratskom upravljanju sa susjednim i zemljama članicama EU kao podrška umrežavanju i stvaranju djelotvornih koalicija za struktuirane konsultacije između civilnog sektora i lokalnih vlasti, a u cilju bolje provedbe općinskih sporazuma o saradnji i učinkovitijem učešću civilnog društva u procesima reformi u BiH.