Projekti u BiH koje finansira EU

abc

DETALJI PROJEKTA

Sektori Okoliš
Poglavlja EU Acquis-a Okoliš
Godina finansiranja projekta 2008
Vrijednost €1,000
Periodi implementacije 2011
Lokacije LUKAVAC, DERVENTA

Rezultati

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak na unaprjeđenje mehanizama za implementaciju Aarhus konvencije na lokalnom nivou. Izrađena svu dva plana lokalnog upravljanja otpadom u dvije općine – Derventi i Lukavcu – u skladu sa načelima Aarhus konvencije i promovirani su procesi osnaživanja dijaloga o politikama o implementaciji Aarhus konvencije i legislative o upravljanju otpadom u BiH. Osim toga, poboljšani su kapaciteti odabranih NVO putem oblika interaktivnog rada (radionice i seminari), obrazovanja (obuke) i dijaloga sa akterima i građanima. U skladu sa odredbama Konvencije, otvorene su za javnost okolišne baze podataka zasnovane na Internetu i izrađene su i institucionalizirane smjernice za angažman građana u odlučivanju o okolišu. Dalje, svijest građana o učešću u odlučivanju o okolišu i dijalog između vlade i NVO je povećan kroz organizaciju niza kampanja javne svijesti. Na taj način je omogućeno učešće javnosti u izradi Plana upravljanja otpadom od najranijih faza, i javnost je pravovremeno informirana o svim značajnim dešavanjima u tom procesu. Inputi građana su uzimani u obzir i ugrađeni u konačnu verziju Planova. Ovakvim aktivnostima smo doprinijeli odgovornijem odnosu prema okolišu, poboljšanju lokalnih partnerstava u odlučivanju i upravljanju zaštitom okoliša, kao i boljoj promociji zaštite okoliša i prirodnih resursa zemlje.

SAŽETAK

Okoliš je pitanje visokog ranga u evropskoj agendi, i sve više je to i u pogledu njenih intervencija u BiH. Strateški dokumenti BiH i Evropske unije naglašavaju značaj pravilne implementacije acquis-a koji se odnosi na zaštitu okoliša. Iako su zvanično za ovo usklađivanje odgovorne BiH vlasti, NVO zajednica ima vrlo značajnu ulogu u upravljanju tako što će upozoravati na kršenja, prikupljati informacije, koordinirati pilot projekte i obrazovati građane o njihovim pravima i obavezama. Okolišne NVO u BiH su se značajno razvile tokom protekle decenije. Dalja podrška razvoju njihovih kapaciteta i poboljšanju znanja prepoznata je kao vrijedan aspekt njihovog izrastanja u punopravne i komplementarne partnere u implementaciji okolišnog acquis-a. Evropska unija je prepoznala ove potrebe i ponudila seriju razvojnih projekata koji doprinose poticanju partnerstava između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem učinkovite implementacije EU standarda u okolišu u BiH. U tom pogledu, ovaj projekt Evropske unije imao je za cilj da uvede okvir za efikasnu implementaciju odredaba Aarhus konvencije u BiH kroz uspostavu mehanizama za implementaciju ove Konvencije u dvije pilot-općine (Derventa i Lukavac) putem tehničke pomoći lokalnim upravama za izradu lokalnih planova upravljanja otpadom, uz konsultacije sa javnošću i u skladu sa potrebama građana odnosno principima Aarhus konvencije i izgradnjom kapaciteta NVO za učešće u donošenju odluka vezanih za okoliš i praćenje implementacije strategija, zakona i akcionih planova vezanih za okoliš. Aarhus konvencija predstavlja poseban dio međunarodne okolišne legislative koja utvrđuje demokratska prava građana u odnosu na okoliš. Efikasna primjena Aarhus konvencije podrazumijeva aktivnosti na svim nivoima vlasti i u svim dijelovima zemlje. Od njene ratifikacije u BiH u ljeto 2008., postoji potreba za poboljšanjem njene implementacije. Stoga je neophodno osnažiti inicijative zagovaranja i lobiranja za implementaciju ove Konvencije, posebno na lokalnom nivou, čemu je ovaj projekt dao veliki doprinos.

REZULTATI

Koristeći sredstva Evropske unije, ovaj projekt je ostvario značajan učinak na unaprjeđenje mehanizama za implementaciju Aarhus konvencije na lokalnom nivou. Izrađena svu dva plana lokalnog upravljanja otpadom u dvije općine – Derventi i Lukavcu – u skladu sa načelima Aarhus konvencije i promovirani su procesi osnaživanja dijaloga o politikama o implementaciji Aarhus konvencije i legislative o upravljanju otpadom u BiH. Osim toga, poboljšani su kapaciteti odabranih NVO putem oblika interaktivnog rada (radionice i seminari), obrazovanja (obuke) i dijaloga sa akterima i građanima. U skladu sa odredbama Konvencije, otvorene su za javnost okolišne baze podataka zasnovane na Internetu i izrađene su i institucionalizirane smjernice za angažman građana u odlučivanju o okolišu. Dalje, svijest građana o učešću u odlučivanju o okolišu i dijalog između vlade i NVO je povećan kroz organizaciju niza kampanja javne svijesti. Na taj način je omogućeno učešće javnosti u izradi Plana upravljanja otpadom od najranijih faza, i javnost je pravovremeno informirana o svim značajnim dešavanjima u tom procesu. Inputi građana su uzimani u obzir i ugrađeni u konačnu verziju Planova. Ovakvim aktivnostima smo doprinijeli odgovornijem odnosu prema okolišu, poboljšanju lokalnih partnerstava u odlučivanju i upravljanju zaštitom okoliša, kao i boljoj promociji zaštite okoliša i prirodnih resursa zemlje.